RICoS, a.s., Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina, Slovensko
Zachovávanie dôvernosti

Inšpekčný orgán spoločnosti RICoS, a.s. – IO RICoS používa pri svojej činnosti len také postupy a metódy inšpekcie, ktoré trvale zabezpečujú zachovanie dôvernosti pri všetkých informáciách, ktoré získal pri výkone inšpekcie.

Pri činnostiach, ktoré súvisia s inšpekciou sa pracovníci IO RICoS, prípadne vedúcim IO RICoS poverené osoby, oboznamujú s dôvernými informáciami o žiadateľoch o inšpekciu, predmetoch inšpekcie a poskytovaných službách. Je povinnosťou všetkých zainteresovaných, aby s informáciami získanými v priebehu inšpekcie zaobchádzali dôverne. Medzi takéto informácie predovšetkým patria:

  • údaje o vnútornej organizácii žiadateľov o inšpekciu,
  • údaje o obchodných vzťahoch,
  • údaje o technických parametroch výrobkov a o poskytovaných služieb,
  • výsledky inšpekcií a závery, ktoré z nich vyplývajú,
  • podrobnosti o stave a organizačných riešeniach konkrétnych úloh počas priebehu inšpekčných procesov.
Všetci pracovníci IO RICoS., vrátane tých, ktorí činnosti vykonávajú na základe poverenia, sa zaviazali dodržiavať dôvernosť podpisom na tlačive „Vyhlásenie pracovníka“. Tento dokument obsahuje právne podložený záväzok neposkytovať dôverné informácie neoprávneným stranám alebo osobám bez predchádzajúceho súhlasu žiadateľa o inšpekciu.

Zverejnenie dôverných informácii

IO RICoS nezverejňuje informácie o klientoch do verejne dostupného priestoru. Výnimku zo záväzku dôvernosti o konkrétnom predmete inšpekcie alebo žiadateľovi predstavuje situácia, kedy musí inšpekčný orgán uvoľniť informácie (napr. pre Dopravný Úrad, šetrenie nehodovej udalosti a pod.), alebo na základe zmluvného vzťahu so SNAS.

Zachovávanie dôvernosti
2012-2024 © RICoS, a.s. | www.ricos.sk
Created by ITconsulting