RICoS, a.s., Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina, Slovensko
Čo je to úradná skúška, úradné skúšky?

Úradná skúška je súhrn úkonov, ktorými sa overuje spôsobilosť určeného technického zariadenia na bezpečnú prevádzku.

Čo je to revízia a revízna skúška?

Revízia a revízna skúška je celkové posúdenie spôsobilosti určeného technického zariadenia na prevádzku pri ktorom sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje splnenie predpisov.

Preskúmanie, overenie odbornej spôsobilosti podnikateľa na vykonávanie určených činností

A. Podanie žiadosti na adresu:

RICoS a.s.
Švermova 2
038 61, Vrútky

B. Žiadosť musí obsahovať:

1. Údaje o podnikateľovi, ktorý žiada o preskúmanie odbornej spôsobilosti (ďalej len "žiadateľ"):

- fotokópiu Výpisu z obchodného registra, príp. Živnostenského registra,
- IČO (identifikačné číslo organizácie),
- DIČ (daňové identifikačné číslo organizácie),
- adresa prevádzky (pracoviska), kde sa bude žiadaná činnosť vykonávať (pokiaľ nie je totožná s adresou sídla firmy žiadateľa),
- meno(á) štatutárnych zástupcov žiadateľa, príp. splnomocneného zástupcu(ov),
- meno, funkcia a tel., príp. e-mailový kontakt osoby (osôb), ktorá bude zodpovedná za organizačno-technické zabezpečenie vykonávania preskúmania odbornej spôsobilosti,
- bankové spojenie (názov banky + číslo účtu), IBAN, SWIFT

2. Rozsah žiadaných určených činností a špecifikáciu určených činností podľa zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach a doplnení niektorých zákonov a ostatných súvisiacich predpisov

3. Dokumentáciu týkajúcu sa systému zabezpečenia kvality žiadaných určených činností

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia, ktoré sú súčasťou systému zabezpečenia kvality, uplatňované žiadateľom sa musia systematicky a riadne zdokumentovať formou písomných opatrení, postupov a pokynov. Táto dokumentácia systému zabezpečovania kvality musí umožňovať jednotný výklad programov kvality, príručiek kvality a dokladov o kvalite.

UTZ (určené technické zariadenie)
Určené technické zariadenia sú dopravné zariadenia, tlakové zariadenia, plynové zariadenia, zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia, zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami atmosférickej a statickej elektriny a na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov, kontajnery a vymeniteľné nadstavby, ktoré sa vyrábajú, sú určené alebo slúžia na zabezpečenie prevádzkovania dráhy alebo dopravy na dráhe alebo sú súčasťou dráh.

Vyhláška číslo 205/2010 Z.z.
Táto vyhláška o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach ustanovuje:

- špecifikáciu určených technických zariadení,
- podrobnosti o overovaní a schvaľovaní spôsobilosti určených technických zariadení na prevádzku na dráhe,
- podrobnosti o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti prevádzky a obsluhy určených technických zariadení,
- podrobnosti o vykonávaní určených činností, podrobnosti o získavaní odbornej spôsobilosti na činnosti na určených technických zariadeniach.

Táto vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,1) do ich uvedenia na trh alebo do prevádzky.

Zákon o dráhach číslo 513/2009 Z.z.
Tento zákon upravuje:

- druhy dráh a pravidla ich výstavby a prevádzky,
- schvaľovanie typov dráhových vozidiel a povoľovanie ich prevádzky,
- prevádzku určených technických zariadení a oprávnenia na vykonávanie určených činností,
- prevádzku železničnej infraštruktúry, predeľovanie jej kapacity a určovanie úhrad za jej používanie,
- odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť na výkon práce na dráhach,
- interoperabilitu a bezpečnosť železničného systému,
- pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach dráh.

Revízny technik

Revízny technik je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá na určených technických zariadeniach v rozsahu vydaného osvedčenia vykonáva:

- revízne alebo montážne skúšky dopravných a zdvíhacích zariadení,
- revízie, prehliadky a skúšky plynových zariadení,
- revízie, prehliadky a skúšky tlakových zriadení,
- revízie elektrických zariadení, činnosti na elektrických zariadeniach,
- revízie kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb.

Poverená právnická osoba

Samostatný právny subjekt splňujúci požiadavky bezpečnostného orgánu vykonávajúci:

- overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení tzv. úradné skúšky,
- overovanie splnenie požiadaviek na vykonávanie určených činností u jednotlivých organizácii, ktoré vykonávajú činnosť na dráhe,
- overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb na vykonávanie činnosti na určených technických zariadeniach.

Technická dokumentácia, posúdenie technickej dokumentácie

Je dokumentácia, ktorá určuje zaistenie bezpečnosti určeného technického zariadenia Súčasťou konštrukčnej (technickej) dokumentácie a technologických postupov je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev2) a ohrození v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

Poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo v oblasti vykonávania úradných skúšok technických zariadení.

2012-2024 © RICoS, a.s. | www.ricos.sk
Created by ITconsulting